Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

( Cập nhật lúc: 16/03/2023  )

Thực hiện Kế hoạch số 157-KH/TU ngày 18/01/2023 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; Kế hoạch số 94-KH/ĐU ngày 13/02/2023 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Chi ủy, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 198-KH/CB ngày 28/02/2023 về việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023.

Với mục đích Triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2023, gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, của cán bộ, đảng viên nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động; ý thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong thực thi công vụ, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần xây dựng quê hương Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững. năm 2023, Chi bộ tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung như:

1. Tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chủ đề học tập là “Nêu cao tinh thần tự giác, tích cực, chủ động và nêu gương của cán bộ, đảng viên nhằm nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

2. Triển khai việc cam kết làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và khắc phục những hạn chế khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện năm 2022.

3. Thực hiện “nêu gương” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

4. Tuyên truyền và việc xây dựng điển hình tiên tiến, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác.

 5. Khen thưởng, biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến

6. Tổ chức kiểm điểm việc đăng ký làm theo Bác và sinh hoạt chuyên đề theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

7. Tiếp tục thực hiện giúp đỡ xã Bình Trung xây dựng nông thôn mới

Tài liệu kèm theo: File Kế hoạch số 198-KH/CB

Bế Thị Thanh Hoài
Văn phòng Sở