Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi bộ Sở tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

( Cập nhật lúc: 15/01/2024  )

Chiều ngày 10/01/2024, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đồng chí Nông Văn Niệp, Phó Bí thư chi bộ chủ trì cùng toàn thể đảng viên chi bộ tham gia dự hội nghị.

 

Ảnh: Đồng chí Nông Văn Niệp, Phó Bí thư chi bộ chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, Chi bộ đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và Nghị quyết nhiệm vụ năm 2024.

Theo đó, năm 2023 Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết đề ra với chất lượng ngày càng cao; thực hiện tốt các nhiệm vụ do Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Bộ Thông tin và Truyền thông giao trong năm.

 

Ảnh : Toàn cảnh hội nghị tổng kết chi bộ năm 2023

Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị.

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước....Thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng đảng viên, quần chúng trong Chi bộ; tăng cường công tác quản lý đảng viên; làm tốt công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên. Tổ chức Chào cờ thường kỳ vào sáng thứ Hai đầu tuần, đầu tháng qua đó phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, phổ biến giáo dục pháp luật, đánh giá tình hình, tiến độ triển khai nhiệm vụ.

Công tác xây dựng Đảng về tổ chức

Tập thể Chi ủy, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, toàn diện tất cả các hoạt động thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. Ngay từ đầu năm, tập thể Chi ủy đã lãnh đạo ban hành Nghị quyết của Chi bộ năm 2023. Nghị quyết đã đề ra những mục tiêu và giải pháp cụ thể để Chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác; xây dựng và ban hành Chương trình công tác năm, giao chỉ tiêu kế hoạch, dự toán chi ngân sách hoạt động Thông tin và Truyền thông cho các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở. Quá trình tổ chức thực hiện, Chi ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, cụ thể hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông về nhiệm vụ công tác năm 2023.

Duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt Chi bộ để kịp thời đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết công việc. Trong năm 2023, đã tổ chức 13 cuộc họp Chi ủy, 12 cuộc sinh hoạt Chi bộ, 03 cuộc sinh hoạt chuyên đề. Chi bộ đã cử 02 quần chúng ưu tú tham gia lớp nhận thức về đảng, tổ chức kết nạp 01 quần chúng ưu tú vào đảng. Cử 01 đảng viên dự bị tham gia lớp đảng viên mới. Thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho 02 đảng viên.

Chỉ đạo duy trì sinh hoạt cơ quan nề nếp; quan tâm đôn đốc, duy trì, thực hiện tốt các nội quy, quy chế, quy định trong cơ quan, quy chế dân chủ ở cơ quan. Thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh nội bộ, duy trì chế độ thường trực bảo vệ nên không xảy ra vụ, việc về mất an toàn lao động và an ninh trật tự trong khu vực cơ quan.

Chi ủy thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo hai Công đoàn và Đoàn Thanh niên CSHCM Sở, Ban Khuyến học Sở phát động nhiều phong trào theo đúng chức năng, nhiệm vụ mà Điều lệ của mỗi đoàn thể quy định. Chỉ đạo hai Công đoàn và Đoàn Thanh niên CSHCM Sở xây dựng Chương trình hành động với những tiêu chí cụ thể, các hoạt động của đoàn thể đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo được không khí sôi nổi, thu hút đoàn viên, hội viên và cán bộ, công chức, viên chức tham gia. Kết quả, năm 2023, Chi đoàn được Ban Thường vụ Đoàn Các cơ quan tỉnh đánh giá, xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Công đoàn Sở và Công đoàn Trung tâm CNTT&TT được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đánh giá, xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Chi bộ đã chỉ đạo Sở ban hành Kế hoạch xây dựng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở đã đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025 với nội dung đăng ký cụ thể, bám sát vào nhiệm vụ chuyên môn, lĩnh vực phụ trách của từng tập thể, cá nhân, chủ động, tích cực thực hiện tốt nội dung đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến, các phần việc đã đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. 02 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn tặng Bằng khen điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021-2023.

Năm 2023, Chi bộ đã hoàn thành việc thu, trích nộp đảng phí lên cấp trên theo đúng thời gian qui định.

Công tác xây dựng Đảng về dân vận

Chỉ đạo duy trì sinh hoạt cơ quan nề nếp theo đúng nội quy, quy chế, quy định trong cơ quan, quy chế dân chủ ở cơ quan. Hằng tuần lãnh đạo Sở hội ý kiểm điểm, lãnh đạo công việc chuyên môn; hằng tháng giao ban toàn thể cơ quan và lãnh đạo Trung tâm CNTT&TT. Các chủ trương lãnh đạo của Chi bộ đều được phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động qua buổi chào cờ và đăng trên HSCV để đảng viên, CC, VC nghiên cứu. Từ đó, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nắm rõ sự chỉ đạo của Chi ủy, Chi bộ, tạo sự đồng thuận, nội bộ đoàn kết giúp nhau cùng tiến bộ. Thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh nội bộ, duy trì chế độ thường trực bảo vệ nên không xảy ra vụ việc về mất an toàn lao động và an ninh trật tự trong khu vực cơ quan.

Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện phong trào “Dân vận khéo” Chi bộ đã bàn, thống nhất phát động phong trào “Khéo trong vận động người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến”. Qua đó, trách nhiệm và tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến ngày càng được nâng cao.

Chỉ đạo Công đoàn 02 đơn vị phối hợp với thủ trưởng đơn vị tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức và Hội nghị viên chức năm 2023. Tại Hội nghị đã công khai tình hình thu, chi, quyết toán tài chính, kết quả giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan; lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với các quy chế, quy định trong nội bộ cơ quan, đơn vị, trên cơ sở đó tiến hành sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định cho phù hợp, đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện, nêu cao trách nhiệm đóng góp xây dựng cơ quan, đơn vị. Đoàn viên công đoàn tham gia các hoạt động nhân đạo, hiến máu tình nguyện; ủng hộ các cuộc vận động từ thiện, nhân đạo và đóng góp các loại quỹ như quỹ ”Vì trẻ em”, ” Vì người nghèo”... đầy đủ, kịp thời.

Chỉ đạo 02 Công đoàn cơ sở tiến hành giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ theo Hướng dẫn số 24/HD-MTTQ-BTT ngày 11/11/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, qua giám sát Chi ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác cán bộ, đảng viên.

Sở đã tích cực hỗ trợ, giúp đỡ xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn triển khai thực hiện và duy trì hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới về thông tin và truyền thông. Năm 2023, Sở hỗ trợ lắp đặt cột đèn bằng kẽm cho hệ thống đèn chiếu sáng dọc tuyến đường thôn Khuổi Áng xã Bình Trung với tổng giá trị 13,5 triệu đồng. Phối hợp với Viettel Bắc Kạn và MobiFone Bắc Kạn tổ chức thăm tặng 10 xuất quà mỗi xuất trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã. Hỗ trợ, hướng dẫn xã thực hiện, duy trì Tiêu chí số 8 về Thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn mới với các hoạt động như: Hướng dẫn cán bộ, công chức xã nâng cao kỹ năng sử dụng máy tính, tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý điều hành, phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ; hướng dẫn cách viết tin, bài phát trên hệ thống truyền thanh của xã.

Trong năm 2023, Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở thực hiện tốt nghĩa vụ và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo quy định, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, giải quyết công việc theo đúng quy định và thẩm quyền, không sách nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân khi thực thi công vụ.

Công tác xây dựng Đảng về kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Công tác kiểm tra, giám sát, đảng viên được tập thể chi ủy, Chi bộ thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Điều lệ Đảng. Chi bộ phân công 01 đồng chí chi ủy viên phụ trách công tác kiểm tra. Ngay từ đầu năm Chi ủy đã xây dựng và ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 (Kế hoạch số 191-KH/CB ngày 08/02/2023). Trong năm, chi bộ đã chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao đối với 05 đồng chí đảng viên trong Chi bộ (trong đó có 01 đ/c là Chi ủy viên) đảm bảo tỷ lệ năm 2023 là kiểm tra 15% đảng viên trở lên theo Nghị quyết của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh và Nghị quyết của Chi bộ. Qua quá trình kiểm tra, không phát hiện dấu hiệu đảng viên vi phạm đến mức phải chuyển kiểm tra dấu hiệu vi phạm.

Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, đúng quy trình, quy định. Gắn công tác kiểm tra, giám sát với công tác tư tưởng, công tác tổ chức và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; luôn chú trọng lấy ngăn chặn, phòng ngừa, tự phê bình là chính. Trong năm, Chi ủy đã chỉ đạo thực hiện kê khai tài sản đối với công chức, viên chức diện phải kê khai theo quy định. Công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2023 đã được quan tâm thực hiện đi vào thực chất hơn, bảo đảm đúng quy trình, quy định của cấp trên.

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Tập thể Chi ủy đã đề xuất Chi bộ Sở xây dựng và ban hành Kế hoạch làm theo Bác năm 2023 (Kế hoạch số 198-KH/CB ngày 28/02/2023); đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xây dựng Cam kết và Đăng ký làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể sát với nhiệm vụ chuyên môn. Trong sinh hoạt Chi ủy, sinh hoạt Chi bộ hằng tháng, chủ trì dành thời gian hợp lý để kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế đã Cam kết, Đăng ký của tập thể, cá nhân, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân gương mẫu, chấp hành tốt, phê bình những tập thể, cá nhân chậm thay đổi và đề ra hướng khắc phục trong thời gian tiếp theo.

Tập thể Chi ủy, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí được giao, không để xảy ra lãng phí, tham nhũng. Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được giải quyết đúng trình tự và thời gian quy định, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại cho tổ chức và công dân. Cán bộ, công chức, người lao động thuộc Sở chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng và thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ, hàng năm có sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp, tạo quyền chủ động trong quản lý và chi tiêu tài chính, là căn cứ để quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu trong đơn vị; rà soát chặt chẽ các khoản chi, đảm bảo đúng dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo đúng chế độ quy định, triệt để tiết kiệm kinh phí chi thường xuyên, nhất là các khoản chi phí về điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, hội nghị, tiếp khách. Trong năm, không để xảy ra tình trạng lãng phí, tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác.

Duy trì việc lập sổ ghi danh “Người tốt – Việc tốt” và biểu dương tại buổi sinh hoạt chào cờ của cơ quan.

Với quyết tâm chính trị cao và cách làm kiên trì, sâu sát, kết quả các nhiệm vụ chuyên môn được giao năm 2023 cơ bản hoàn thành với chất lượng ngày càng tốt hơn. Tập thể Chi bộ đoàn kết, tư tưởng chính trị, tinh thần tương trợ, phối hợp công tác, kỹ năng công tác của công chức, viên chức, người lao động được nâng lên.

Năm 2023, Chi bộ có 26 đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và 06 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Chi bộ Sở đạt danh hiệu “ Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Tại Hội nghị, đại biểu tích cực thảo luận, đề xuất giải pháp nhằm khắc phục một số tồn tại và hạn chế của chi bộ trong năm 2023. 100% đảng viên nhất trí với 12 chỉ tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết năm 2024.

Trong khuôn khổ của Hội nghị, Chi bộ đã tiến hành sinh Chi bộ thường kỳ tháng 1 năm 2024. Trong đó, tập trung phổ biến và quán triệt một số văn bản của cấp trên về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; thực hành tiết kiệm chống lãng phí….

Hội nghị Tổng kết năm 2023 của Chi bộ Sở đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại biểu tham dự Hội nghị vui tươi, phấn khởi, đồng thuận và nhất trí cao. Hy vọng năm 2024 Chi bộ Sở đạt được nhiều kết quả cao hơn nữa./.

Trần Thị Thu Hằng