Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giao ban trực tuyến công tác quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV/ 2023

( Cập nhật lúc: 29/10/2023  )

Ngày 25/10/2023, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị giao ban công tác Thông tin và Truyền thông quý III/2023 và triển khai nhiệm vụ quý IV/2023 bằng hình thức trực tuyến. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông tới 07 điểm cầu các huyện trong tỉnh.

Điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông

Tại điểm cầu của Sở, đồng chí Hoàng Văn Thiên, Giám đốc Sở chủ trì. Tại điểm cầu của các huyện có đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông.

Hội nghị được nghe đồng chí Lô Quang Tuyến, Phó Giám đốc Sở trình bày dự thảo báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III và nhiệm vụ công tác trọng tâm quý IV năm 2023. Theo đó, trong quý III, Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm.

Bên cạnh đó, báo cáo đã đánh giá về công tác quản lý nhà nước, hoạt động sự nghiệp về thông tin truyền thông (TTTT) tại các huyện, thành phố, trong quý III, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố đã chủ động tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực TTTT tại địa phương.

Các huyện Chợ Mới, Chợ Đồn, Na Rì đã chủ động tổ chức các lớp tập huấn về chuyển đổi số cho đội ngũ công chức, viên chức và thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện. Thực hiện Kế hoạch thí điểm triển khai chuyển đổi số tại 08 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2023, 8/8 huyện, thành phố đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm chuyển đổi số tại xã, phường được lựa chọn thí điểm và đang từng bước tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đề ra: Xã Như Cố (Chợ Mới), xã Quang Thuận (Bạch Thông), xã Giáo Hiệu (Pác Nặm), xã Côn Minh (Na Rì) đã tổ chức ngày hội chuyển đổi số; huyện Na Rì triển khai mô hình Chợ 4.0, hoàn thiện mạng LAN tại xã Côn Minh; 8/8 huyện, thành phố đã triển khai mua sắm, lắp đặt máy tính, máy scan cho bộ phận một cửa cấp xã, trong đó 5/8 huyện, thành phố có 100% xã, phường, thị trấn lắp đặt xong (Ngân Sơn, Chợ Đồn, Ba Bể, Pác Nặm, Na Rì). Các huyện, thành phố đã bàn giao điện thoại đến người dân thuộc đối tượng hỗ trợ của Chương trình phổ cập điện thoại thông minh cho người dân trưởng thành tại 8 xã, phường thực hiện thí điểm chuyển đổi số, đồng thời đã hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng số phù hợp với mục tiêu của chương trình.

Thực hiện các nội dung thông tin, truyền thông thuộc các Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, các huyện Na Rì, Chợ Mới, Chợ Đồn, Ba Bể đã tổ chức được 11 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông ở cơ sở với tổng số 1.516 người tham dự. Hiện nay, các huyện đang triển khai thực hiện nội dung Tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động thông tin và truyền thông cơ sở; thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin theo kế hoạch kinh phí được phân bổ.

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương; tiếp, phát sóng các chương trình phục vụ Nhân dân.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện, đặc biệt là việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số còn gặp nhiều khó khăn như:

Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin (mạng nội bộ, đường truyền, máy tính, máy quét (scan), thiết bị, phần mềm an toàn thông tin, diệt vi rút…) của nhiều đơn vị chưa hoàn thiện, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra, còn thiếu, cấu hình thấp…, đặc biệt là đối với các đơn vị cấp xã.

Hệ thống phần mềm dùng chung (Hệ thống thông tin giải quyết TTHC; Phần mềm quản lý văn bản và điều hành; Phần mềm quản lý CBCCVC và NLĐ) còn nhiều bất cập, khai thác, sử dụng chưa ổn định, chưa dễ sử dụng, còn xảy ra lỗi, chưa đáp ứng các yêu cầu chức năng, tính năng theo quy định,…

Tỷ lệ TTHC có phát sinh hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến của một số đơn vị, địa phương chưa đạt so với chỉ tiêu giao của UBND tỉnh.

Việc thanh toán trực tuyến phí, lệ phí khi thực hiện giải quyết TTHC chưa cao.

Hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng chưa thực sự mang lại hiệu quả.

Việc kết nối, chia sẻ và khai thác sử dụng dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu trong tỉnh, hệ thống thông tin có phạm vi từ Trung ương đến địa phương còn chậm, chưa khai thác sử dụng một cách đồng bộ, hiệu quả.

Việc xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ ATTT của một số đơn vị, địa phương còn lúng túng, chưa đáp ứng yêu cầu.

Việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện: Văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình chưa kịp thời, đồng bộ. Chưa có quy định về định mức hỗ trợ cho mỗi điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin nên khó khăn trong việc xác định và dự kiến nguồn vốn thực hiện.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Thiên - Giám đốc Sở TT&TT ghi nhận những cố gắng của các đơn vị, đồng thời chia sẻ với các đơn vị địa phương về những khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các phòng chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để khắc phục khó khăn, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong quý IV/2023./.

Bế Thị Thanh Hoài