Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định mới về 19 điều đảng viên không được làm

( Cập nhật lúc: 22/11/2021  )

Để tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, không cho lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Xem quy định tại đây./.

Phạm Thị Thu Hiền