Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc tổ chức lại tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 24/09/2021  )

Căn cứ Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức lại tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn thông báo việc tổ chức lại các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở, như sau:

Stt

Tên phòng/đơn vị cũ

Tên phòng/đơn vị mới

Lãnh đạo phòng

 

 

1

 

 

    Văn phòng Sở

 

 

Văn phòng Sở

Chánh Văn phòng

Hà Thị Hoa

ĐT: 0209 3 810 198 – 0945 159 878

Email: hoaht.tt@backan.gov.vn

2

Thanh tra Sở

Thanh tra Sở

Chánh Thanh tra

Nông Thị Phúc

ĐT: 0209 3 810 524 - DĐ: 0973 975 027

Email: phucnt.tt@backan.gov.vn

 

 

3

 

 

Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản

 

 

Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản

Trưởng phòng

Cà Ngọc Huấn

ĐT: 0209 3 810 298 – 0913 013 182

Email: huancn.tt@backan.gov.vn

4

Phòng Công nghệ thông tin

 

Phòng Công nghệ thông tin - Bưu chính, Viễn thông

Trưởng phòng

Ngô Huy Thắng

ĐT: 0209 3 878 777 – 0913 518 688

Email: thangnh.tt@backan.gov.vn

 

5

 

Phòng Bưu chính – Viễn thông

 

6

 

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

 

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

Phó giám đốc

Phạm Thái Hoàng

ĐT: 0209 3 884 666 – 0973 173 666

Email: hoangpt@backan.gov.vn

Sở Thông tin và Truyền tỉnh Bắc Kạn thông báo đến các cơ quan, đơn vị được biết và liên hệ công tác./.


Nguyễn Thị Lệ Thu