Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức thành công Hội nghị công chức, người lao động năm 2024

( Cập nhật lúc: 26/01/2024  )

Ngày22 tháng 01 năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thôngtổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2024.Đồng chí Hoàng Văn Thiên - Giám đốc Sở  và đồng chí Liêu Văn Bảy – Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch công đoàn Sở đồng chủ trì hội nghị.


Tại Hội nghị, toàn thể công chức và người lao động khối Văn phòng Sở đã được nghe các báo cáo như: Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2023,báo cáo kết quả hoạt động công đoàn và kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2023;báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023 và Chương trình công tác năm 2024; báo cáo kết quả sử dụng ngân sách nhà nước năm 2023 và việc thu, chi, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của công chức, người lao động tại cơ quan; báo cáo kết quả rà soát Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế bình công A,B,C và các nội quy, quy chế của Sở.

Tiếp đó, công chức, người lao động đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, kiến nghị liên quan đến các các nội dung chi, mức chi tại Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan. Tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn Sở đã giải đáp thắc mắc, kiến nghị của công chức, người lao động đối với các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng thời, bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của công chức, người lao động, các giải pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2024 của cơ quan. Hội nghị đã thực hiện bầu bổ sung 02 thành viên Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2025, do trong năm có 02 thành viên của Ban đã chuyển công tác sang đơn vị khác.

Tổ chức tặng thưởng cho 05 đoàn viên Công đoàn đạt danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc tiêu biểu” và 01 tổ công đoàn đạt danh hiệu Tổ công đoàn xuất sắc năm 2023; Đồng chí Giám đốc Sở và Chủ tịch công đoàn Sở đã ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan với tổ chức công đoàn.

Kết thúc hội nghị, toàn thể công chức, người lao động đã tham gia biểu quyết và 100% nhất trí đối với các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết hội nghị năm 2024.

Bế Thị Thanh Hoài