Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền về Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 7(2022-2023)

( Cập nhật lúc: 24/02/2023  )

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 7(2022-2023) ban hành kèm theo Quyết định số 1823/QĐ ngày 28 tháng 9 năm 2022của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, Sở Thông tin và Truyền thông gửi tờ rơi tuyên truyền về Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 7(2022-2023) đến các cơ quan, đơn vị.


BBT