Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hànhThông tư số 32/2021/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước

( Cập nhật lúc: 17/02/2022  )
Thông tư số 32/2021/TT-BTTTT ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2021 bao gồm V Chương, 15 Điều. Đối tượng áp dụng của Thông tư này bao gồm: Các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước để giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu thực hiện xuất bản phẩm; Các nhà xuất bản, cơ sở in và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu thực hiện xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước.
Theo đó, điều kiện về đề tài xuất bản phẩm được quy định như sau:
-Xuất bản phẩm về lý luận, chính trị;
-Xuất bản phẩm cần phổ biến rộng rãi nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội trọng yếu: tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng; văn hóa-xã hội,văn học-nghệ thuật; khoa học-công nghệ; kinh tế, nông nghiệp, nông thôn;phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, hiểm họa, phục vụ cộng đồng.
-Xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại.
-Xuất bản phẩm phục vụ thiếu niên, nhi đồng; đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo, người khiếm thị và các nhiệm vụ trọng yếu khác.
Ngoài ra,Thông tư 32/2021/TT-BTTTTcòn quy định điều kiện về giao nhiệm vụ, đặt hàng thực hiện xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước đối với nhà xuất bản: Nhà xuất bản có tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ phù hợp để thực hiện xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước.
Bên cạnh đó, Thông tư quy định cụ thể về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm: Thực hiện trách nhiệm, thẩm quyền trong quản lý sử dụng ngân sách nhà nước để thực hiện xuất bản phẩm theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này; Giao các cơ quan chuyên môn trực thuộc tham mưu quản lý giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu thực hiện xuất bản phẩm sử dụng ngân sách địa phương theo quy địnhcủa pháp luật liên quan và hướng dẫn tại Thông tư này; Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt kế hoạch thực hiện xuất bản phẩm sử dụng ngân sách địa phương, bảo đảm nội dung xuất bản phẩm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương; Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện xuất bản phẩm theo thẩm quyền và quy định pháp luật có liên quan.
Thông tư 32/2021/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 02 năm 2022 và thay thế Thông tư 07/2018/TT-BTTTT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước.
Chi tiết xem Tại đây./.
Trần Thị Thu Hằng