Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nâng cao trách nhiệm và tăng cường phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

( Cập nhật lúc: 05/10/2023  )

Ngày 25/9/2023, UBND tỉnh ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Theo Quy chế về nguyên tắc xác định trách nhiệm: Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chỉ đạo và tổ chức công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các lực lượng chức năng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực, địa bàn được phân công quản lý, phụ trách theo nguyên tắc bảo đảm đúng quy định của pháp luật hiện hành về chức năng, nhiệm vụ đối với công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; mỗi địa bàn, lĩnh vực do một cơ quan chịu trách nhiệm chính, chủ trì và tổ chức phối hợp trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; các cơ quan khác có trách nhiệm phối hợp, tham gia với lực lượng chủ trì theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo và tổ chức công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thuộc trách nhiệm trực tiếp quản lý.

Về quan hệ phối hợp hoạt động đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giữa các sở, ban, ngành, cơ quan chức năng và UBND các huyện, thành phố phải tuân thủ đúng pháp luật; đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao; đảm bảo hỗ trợ lẫn nhau, tránh sơ hở, chồng chéo trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ…

Thông tin chi tiết xem tại tệp Quyết định, Quy chế phối hợp./.

Lường Thị Xuyến