Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sửa đổi, bổ sung một số điều về xử phạt vi phạm hành chính trong mội số lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

( Cập nhật lúc: 17/02/2022  )

 Theo đó, ngày 27/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 14/2022/NĐ-CP vsửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản. 

Nghị định số 14/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/01/2022. Trong đó, cần lưu ý một số nội dung chính như sau:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử;

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản; bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số từ, cụm từ, điểm, khoản, điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP.

Chi tiết xem văn bản Tại đây./.

Trần Thị Thu Hằng