Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bổ sung đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng tại Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 13/5/2022 của UBND tỉnh

( Cập nhật lúc: 26/10/2022  )

Ngày 17/10/2022 UBND tỉnh ban hành Công văn số 6908/UBND-NCPC về việc bổ sung đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng tại Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 13/5/2022 của UBND tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh bổ sung một số nội dung tại Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 13/5/2022 như sau:

1. Bổ sung đối tượng khen thưởng tại Mục 1, Phần III

- Huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025;

- Thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn không nằm trong lộ trình phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

2. Bổ sung tiêu chuẩn khen thưởng vào tiểu mục 2.2, Mục 2, Khen thưởng cấp tỉnh, Phần III

Đối với khen thưởng hàng năm

Thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn không nằm trong lộ trình phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

Đối với khen thưởng sơ kết Phong trào thi đua (tổ chức vào năm 2023)

Thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn không nằm trong lộ trình phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn trong năm 2023.

Đối với khen thưởng tổng kết Phong trào thi đua (tổ chức vào năm 2025)

Thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn không nằm trong lộ trình phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn trong năm 2025.

Các nội dung khác không đề cập tại Văn bản này, được giữ nguyên theo Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 13/5/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.

Xem Công văn số 6908/UBND-NCPC tại đây./.


Nguyễn Thị Lệ Thu