Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước; các mô hình, gương điển hình tiên tiến trên các phương tiện truyền thông

( Cập nhật lúc: 03/02/2022  )

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh, ngày 13/01/2022 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND về việc tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước; các mô hình, gương điển hình tiên tiến của tỉnh Bắc Kạn trên các phương tiện truyền thông đại chúng năm 2022.

Đối tượng tuyên truyền: Là các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trên các lĩnh vực; là những nhân tố mới, những điển hình xuất sắc, tiêu biểu qua các phong trào thi đua có tác dụng cổ vũ, lôi cuốn, nêu gương được tập thể thừa nhận, suy tôn.

Tiêu chí về mô hình, gương điển hình tiên tiến: Mô hình, gương điển hình tiên tiến phải là những tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích thực sự tiêu biểu, xuất sắc trong lao động sản xuất, học tập, công tác và chiến đấu; là nhân tố nổi trội, dẫn đầu trong các phong trào thi đua, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; có tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ mọi người cùng tiến bộ; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện do tỉnh, đơn vị phát động, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tuyên truyền:

- Giới thiệu tuyên truyền về các lĩnh vực, hoạt động của tỉnh Bắc Kạn;

- Tuyên truyền, phổ biến thường xuyên, sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng;

- Tuyên truyền công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, làm cho tấm gương điển hình tiên tiến phát huy vai trò nêu gương, tạo ảnh hưởng lan tỏa đến toàn xã hội.

- Kết hợp giới thiệu tuyên truyền, biểu dương mô hình, gương điển hình tiên tiến với việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước nhằm thúc đẩy phong trào thi đua theo chiều sâu, tạo điều kiện cho các điển hình tiên tiến ngày càng được nhân rộng và phát triển.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ tiêu chí về mô hình, gương điển hình tiên tiến theo Kế hoạch hàng năm, căn cứ kết quả thực hiện các phong trào thi đua để phát hiện, lựa chọn và giới thiệu mô hình, gương điển hình tiên tiến tiêu biểu của đơn vị mình; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn cung cấp thông tin, số liệu, tạo điều kiện để phóng viên ghi hình, phỏng vấn phục vụ cho công tác xây dựng chương trình.

Xem Kế hoạch số 20/KH-UBND tại đây.

Nguyễn Thị Lệ Thu