Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Chiều 04/7/2022, Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Minh - Trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 10 đơn vị trong Khối. Ban Dân tộc tỉnh (đơn vị Trưởng Khối) và Sở Giáo dục và Đào tạo (đơn vị Phó Khối) đồng chủ trì Hội nghị


Ngày 13/6/2022, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Quyết định số 71/QĐ-STTTT kiện toàn Hội đồng xét nâng bậc lương cho công chức, viên chức, người lao động Sở Thông tin và Truyền thông


Với mục tiêu góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về thông tin và truyền thông của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 60/KH-STTTT ngày 27/5/2022 về việc thực hiện Phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 nhằm phát huy sức mạnh, tinh thần đoàn kết, lao động sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân thuộc Sở, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đề ra cho cả giai đoạn và từng năm.


Ngày 11/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình đã ký Quyết định số 393/QĐ-UBND tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”cho 111 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021


Ngày 11/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình đã ký Quyết định số 394/QĐ-UBND tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho 18 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu từ năm 2019 đến năm 2021


Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh, ngày 13/01/2022 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND về việc tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước; các mô hình, gương điển hình tiên tiến của tỉnh Bắc Kạn trên các phương tiện truyền thông đại chúng năm 2022


Ngày 24/01/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 05/KH-STTTT về việc phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Đối tượng tham gia thi đua là các tập thể phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở


Tích cực hưởng ứng Năm An toàn giao thông năm 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” với tinh thần “vì sức khoẻ, sinh mạng của người tham gia giao thông”. Nhằm phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo, tạo động lực cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ngày 24/01/2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-STTTT về việc phát động Phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2022


Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021 và để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông giao trong năm 2022, ngày 07/01/2022, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 26/STTTT-VP phát động phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề "Toàn ngành Thông tin và Truyền thông thi đua đổi mới, sáng tạo, đi đầu thực hiện chuyển đổi số để phát triển bền vững".


Ngày 10/01/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình đã ký Quyết định số 20/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho 40 tập thể và 63 cá nhân có đóng góp từ thiện; có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

123