Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn công tác khen thưởng trong thực hiện Kế hoạch số 22-KH/BCĐ ngày 18/10/2016 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh

( Cập nhật lúc: 15/11/2021  )

Ngày 13/10/2021, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đã ban hành Văn bản số 01-CV/BCĐ về lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch số 22-KH/BCĐ ngày 18/10/2016 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh để đề nghị khen thưởng.

Đối tượng khen thưởng: Là tập thể các cơ quan, đơn vị sở, ban, ngành thuộc tỉnh và các huyện, thành phố và cá nhân cán bộ, công chức thuộc cơ quan, đơn vị sở, ban, ngành thuộc tỉnh và các huyện, thành phố.

Hình thức khen thưởng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.

Tiêu chuẩn khen thưởng: Thực hiện theo hướng dẫn tại mục 3 Công văn số 01-CV/BCĐ của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị.

- Biên bản họp xét đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị.

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân có xác nhận của thủ trưởng đơn vị trình khen thưởng (mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ). Nội dung báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân phải nêu được kết quả nổi bật theo sát các tiêu chuẩn khen thưởng tại mục 3 Công văn số 01-CV/BCĐ.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ bản chính (riêng Báo cáo thành tích, số lượng 02 bản).

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh trước ngày 12/11/2021.

Việc khen thưởng được thực hiện tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 22-KH/BCĐ do Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh dự kiến tổ chức vào cuối tháng 11/2021.

Xem Công văn số 01-CV/BCĐ tại đây.

Nguyễn Thị Lệ Thu