Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn khen thưởng kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 04/12/2021  )

Để thiết thực chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn và động viên, ghi nhận thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân điển hình có đóng góp tiêu biểu, xuất sắc trong 25 năm xây dựng, phát triển tỉnh Bắc Kạn. Ngày 29/11/2021, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã ban hành Công văn số 2208/SNV-TĐKT hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện công tác khen thưởng dịp kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh.

Theo đó, đối tượng khen thưởng đối với tập thể là các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn; các tổ chức hội quần chúng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn; doanh nghiệp địa phương; hợp tác xã. Đối với cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang, người lao động, công nhân, nông dân.

Hình thức khen thưởng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tiêu chuẩn khen thưởng chung: Tập thể, cá nhân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; tích cực tham gia các phong trào thi đua thường xuyên hằng năm và các phong trào thi đua thi đua theo đợt, chuyên đề do các cấp, các ngành, địa phương phát động.

Tiêu chuẩn khen thưởng cụ thể:

* Đối với tập thể: Kể từ khi tái lập tỉnh Bắc Kạn đến nay có nhiều thành tích xuất sắc nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn cũng như nhiệm vụ đột xuất và đã có ít nhất 02 lần được tặng danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng cấp Nhà nước (Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương các loại). Riêng đối với tập thể là các xã, phường, thị trấn; doanh nghiệp địa phương; hợp tác xã đã có ít nhất 01 lần được tặng danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng cấp Nhà nước.

* Đối với cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang: Kể từ khi tái lập tỉnh Bắc Kạn đến nay, trong quá trình công tác luôn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và đã từng được tặng các danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng thuộc một trong các trường hợp: Được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương các hạng, các loại (không tính Huân chương kháng chiến); được tặng ít nhất 02 lần danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương; có ít nhất 01 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (khen thưởng toàn diện).

* Đối với cá nhân là công nhân, nông dân, người lao động: Có ít nhất 01 lần được khen thưởng cấp nhà nước (Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc Huân chương của Chủ tịch nước).

Chỉ tiêu khen thưởng:

Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn; các tổ chức hội quần chúng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; doanh nghiệp tham gia các khối thi đua của tỉnh: Đề nghị khen thưởng là sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn; các tổ chức hội quần chúng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; doanh nghiệp tham gia các khối thi đua của tỉnh (tập thể lớn) và không quá 01 cá nhân thuộc quyền quản lý.

Đối với UBND các huyện, thành phố: Đề nghị khen thưởng đối với tập thể là UBND huyện, thành phố (Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện, thành phố) và không quá 03 cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, công nhân, nông dân. Ngoài ra mỗi huyện, thành phố lựa chọn đề nghị khen thưởng không quá 02 tập thể là xã, phường, thị trấn (Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã, phường, thị trấn) và không quá 02 doanh nghiệp hoặc hợp tác xã trên địa bản.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm: 

(1) Tờ trình của các cơ quan, đơn vị, địa phương;

(2) Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng (theo mẫu 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ)

(3) Biên bản họp và kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan, đơn vị, địa phương.

(4) Tài liệu minh chứng cho các thành tích đã đạt được của tập thể, cá nhân (bản chụp).

Hồ sơ đề nghị khen thưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ trước ngày 10/12/2021 (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn).

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đề nghị khen thưởng theo chỉ tiêu tại Công văn số 2208/SNV-TĐKT ngày 29/11/2021 thì không đề nghị khen thưởng khi tổng kết Đợt thi đua do UBND tỉnh phát động tại Kế hoạch số 545/KH-UBND ngày 30/8/2021.

 Xem Công văn số 2208/SNV-TĐKT tại đây. 

Nguyễn Thị Lệ Thu