Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 20/03/2023  )

Để kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác tham mưu triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; phát hiện, cổ vũ, động viên, tuyên truyền, nhân rộng các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu có mô hình, sáng kiến, giải pháp sáng tạo, cách làm hiệu quả trong công tác tham mưu triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện đúng tiến độ và hiệu quả các kế hoạch của UBND tỉnh về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, ngày 15/02/2023, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Hướng dẫn số 81/HD-UBND hướng dẫn khen thưởng thành tích trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, đối tượng khen thưởng gồm: Tập thể các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong tham mưu triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh (Mỗi đơn vị đề nghị khen không quá 01 tập thể hoặc cá nhân).

Hình thức khen thưởng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tiêu chuẩn khen thưởng:

Đối với tập thể:Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đạt các tiêu chuẩn sau:

- Đối với cơ quan thường trực Chương trình MTQG: Hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng các nhiệm vụ của cơ quan thường trực Chương trình theo sự phân công của UBND tỉnh; xây dựng phương án giao chỉ tiêu phấn đấu, nhiệm vụ cụ thể và dự kiến phương án chi tiết phân bổ vốn ngân sách thực hiện chương trình theo giai đoạn và hằng năm cho các đơn vị, địa phương kịp thời, bảo đảm tính khả thi; kịp thời tham mưu bổ sung, điều chỉnh các văn bản hướng dẫn và đề xuất các giải pháp thực hiện Chương trình MTQG có hiệu quả, bảo đảm kế hoạch đã đề ra.

- Đối với các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đoàn thể tỉnh đạt 1 trong 2 tiêu chuẩn sau:

+ Tham mưu cho cấp có thẩm quyền quyết định phân bổ nguồn kinh phí và bố trí ngân sách đối ứng của địa phương theo quy định; đề xuất cho UBND tỉnh giải pháp hiệu quả để lồng ghép kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia với các chương trình dự án khác trên địa bàn tỉnh; kịp thời hướng dẫn các đơn vị, địa phương về công tác đầu tư, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán các nguồn kinh phí thực hiện Chương trình MTQG theo thẩm quyền đã được phân cấp.

+ Có nhiều giải pháp, sáng kiến hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình MTQG; giải ngân, quyết toán kinh phí được giao đúng thời gian quy định.

- Đối với UBND các huyện, thành phố:

Xây dựng và tổ chức triển khai đúng tiến độ, có chất lượng kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG trên địa bàn, đề ra được các nội dung, giải pháp sáng tạo, đặc thù thiết thực, phù hợp với tình hình và điều kiện của địa phương; bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương, huy động thêm các nguồn lực khác để thực hiện các Chương trình và sử dụng nguồn vốn đúng mục tiêu, hiệu quả, tiết kiệm, tránh thất thoát, lãng phí; giải ngân, quyết toán đúng thời gian quy định; tổ chức giám sát, đánh giá và báo cáo kịp thời kết quả thực hiện các Chương trình trên địa bàn định kỳ, đột xuất theo quy định.

Đối với cá nhân:

Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác tham mưu triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, hướng dẫn thực hiện các Chương trình MTQG một cách hiệu quả hoặc có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong triển khai thực hiện các Chương trình MTQG.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng:

- Thành phần hồ sơ: 01 bộ bản chính, gồm:

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng (Kèm theo danh sách trích ngang, tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng).

+ Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của các đơn vị, địa phương.

+ Báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng (Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ).

- Thời gian nộp hồ sơ: Hồ sơ khen thưởng nộp về Sở Kế hoạch và Đầu tư vào tháng 12 hằng năm để tổng hợp, thẩm định, xin ý kiến hiệp y của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG về tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng và hoàn thiện hồ sơ gửi Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen theo quy định.

- Lưu ý:

+ Đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất (hoàn thành nội dung kế hoạch Chương trình MTQG trước thời gian quy định) thì lập hồ sơ đề nghị khen thưởng ngay, để kịp thời biểu dương, tuyên truyền. 

+ Trong cùng một năm, các tập thể, cá nhân đã được khen thưởng theo thành tích này thì không đề nghị khen thưởng trong thực hiện Phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” và Phong trào thi đua “Bắc Kạn chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đối với hình thức khen thưởng “Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh”: Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương để quy định tiêu chí khen thưởng và xem xét biểu dương, khen thưởng kịp thời theo thẩm quyền cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tham mưu triển khai thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 tại đơn vị, địa phương mình.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ qua số điện thoại 0209 3870 702 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Xem Hướng dẫn số 81/HD-UBND tại đây./.


Nguyễn Thị Lệ Thu