Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023

( Cập nhật lúc: 03/02/2023  )

Nhằm tuyên truyền, phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ ANTQ” đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngày 31/01/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-STTTT về thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023. 

Chỉ tiêu thi đua: Tổ chức phát động đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, địa phương và các quy định của pháp luật. Phấn đấu xây dựng cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Phạm vi và thời gian thi đua:

- Phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ ANTQ” được phát động đến các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thi đua: từ tháng 01/2023 đến ngày 31/12/2023.

Nội dung thi đua: Gồm 6 nội dung trọng tâm sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về lĩnh vực phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tập trung tuyên truyền để mọi tầng lớp Nhân dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của công dân trong công tác đảm bảo ANTT; nhận diện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm để nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, không bị lợi dụng, kích động, lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật.

3. Chủ động làm tốt công tác nắm tình hình an ninh, trật tự thuộc lĩnh vực phụ trách, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, xử lý các vấn đề tiềm ẩn và gây mất mất ANTT; triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng chống mua bán người; các quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp với lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Tuyên truyền vận động công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

4. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phong trào Dân vận khéo. Thực hiện tốt công tác tranh thủ, phát huy vai trò của người có uy tín ở cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ an ninh, trật tự và vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tiếp tục củng cố, kiện toàn lực lượng bảo vệ cơ quan.

5. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ quan, đơn vị, nhất là trong các dịp ngày lễ lớn của dân tộc, những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội trọng đại của đất nước và địa phương, trọng tâm là: kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 78 năm Cách mạng tháng Tám thành công; Quốc khánh nước Cộng xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 18 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

6. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023.

Các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở có trách nhiệm tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các nội dung tại kế hoạch theo lĩnh vực phụ trách. Đề xuất khen thưởng cho tập thể, cá nhân thuộc đơn vị có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch theo quy định và tham mưu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong trong phong trào bảo vệ ANTQ năm 2023.

Xem Kế hoạch số 13/KH-STTTT tại đây./.


Nguyễn Thị Lệ Thu