Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khối thi đua Văn hóa – Xã hội tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

( Cập nhật lúc: 09/01/2023  )

Chiều ngày 29/12/2022, Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự Hội nghị có đại diện Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 10 đơn vị trong Khối. Ban Dân tộc tỉnh (đơn vị Trưởng Khối) và Sở Giáo dục và Đào tạo (đơn vị Phó Khối) đồng chủ trì Hội nghị.

Năm 2022, các đơn vị trong Khối đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến được các đơn vị quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện, tạo được sự lan tỏa cho các phong trào thi đua.

Bàn giao nhiệm vụ Trưởng Khối thi đua VH-XH năm 2022

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu suy tôn đơn vị xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2022 của Khối. Ban Dân tộc tỉnh được suy tôn là đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua được đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh; 03 đơn vị gồm: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội được suy tôn là đơn vị xuất sắc, tiêu biểu được đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã bầu Trưởng khối, Phó Khối, thông qua bản Giao ước thi đua năm 2023 và tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo được bầu là đơn vị Trưởng khối, Sở Khoa học và Công nghệ được bầu là đơn vị Phó Khối năm 2023.


Nguyễn Thị Lệ Thu