Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiện toàn Hội đồng xét nâng bậc lương cho công chức, viên chức, người lao động Sở Thông tin vàTruyền thông

( Cập nhật lúc: 28/06/2022  )

Ngày 13/6/2022, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Quyết định số 71/QĐ-STTTT kiện toàn Hội đồng xét nâng bậc lương cho công chức, viên chức, người lao động Sở Thông tin và Truyền thông.

Hội đồng sau kiện toàn gồm 07 thành viên, có nhiệm vụ xem xét điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương của công chức, viên chức, người lao động theo đúng quy định của Nhà nước.

Quyết định này thay thế Quyết định số 163/QĐ-STTTTngày 11/11/2017 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Xem Quyết định số 71/QĐ-STTTT tại đây./.

Nguyễn Thị Lệ Thu