Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

( Cập nhật lúc: 03/02/2022  )

Ngày 24/01/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 05/KH-STTTT về việc phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Đối tượng tham gia thi đua là các tập thể phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở.

Mục tiêu thi đua là tiếp tục phát huy nội lực, tinh thần lao động sáng tạo của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra.

Kế hoạch đã đề ra 06 nội dung thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Trong đó, nội dung thi đua trọng tâm là phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm năm 2022 được giao tại Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và Quyết định số 177/QĐ-STTTT ngày 24/12/2020 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về việc giao chỉ tiêu kế hoạch, dự toán chi ngân sách hoạt động Thông tin - Truyền thông năm 2022.

Thời gian thi đua: Từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Thời hạn nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng: Trước ngày 15/01/2023.

Xem Kế hoạch số 05/KH-STTTT tại đây./.

Nguyễn Thị Lệ Thu