Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai đăng ký và đề nghị công nhận sáng kiến, đề tài năm 2023

( Cập nhật lúc: 06/03/2023  )

Nhằm đẩy mạnh phát huy sáng kiến trong thực tiễn công tác, nâng cao chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, ngày 02/02/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 90/STTTT-VP triển khai đăng ký và đề nghị công nhận sáng kiến, đề tài năm 2023 tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

Hồ sơ và thời gian đăng ký sáng kiến, đề tài như sau:

* Hồ sơ đăng ký sáng kiến gồm: Bản mô tả sáng kiến (theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo QĐ số 35/QĐ-STTTT ngày 29/4/2020 của Sở TTTT).

* Hồ sơ đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học gồm: Bản Thuyết minh đề tài (theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo QĐ số 35/QĐ-STTTT ngày 29/4/2020 của Sở TTTT).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời gian đăng ký: Ngày 15 hằng tháng (từ tháng 01 đến tháng 9 trong năm).

Hồ sơ và thời gian đề nghị công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học như sau:

* Hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến gồm:

- Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến (theo mẫu tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo QĐ số 35/QĐ-STTTT ngày 29/4/2020 của Sở TTTT).

- Quyết định đồng ý cho triển khai áp dụng sáng kiến (bản sao).

- Báo cáo kết quả áp dụng sáng kiến.

- Các bằng chứng chứng minh sáng kiến đã được áp dụng trong thực tiễn.

* Hồ sơ đề nghị công nhận đề tài nghiên cứu khoa học gồm:

- Báo cáo nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học (bản sao);

- Quyết định hoặc biên bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học (bản sao).

- Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, nếu là đề tài có sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước do Sở Khoa học và Công nghệ cấp.

- Các bằng chứng chứng minh đề tài đã được áp dụng trong thực tiễn qua các hình thức như hợp đồng chuyển giao, xác nhận của tổ chức ứng dụng đề tài, kỷ yếu hội thảo, hội nghị khoa học.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

- Đợt 1: Từ ngày 01/6 đến ngày 15/6 hằng năm.

- Đợt 2: Từ ngày 01/11 đến ngày 15/11 hằng năm.

Đối với sáng kiến, đề tài đề nghị công nhận cấp tỉnh, thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận sớm hơn để đảm bảo thời gian gửi hồ sơ cho cơ quan Thường trực Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh theo quy định, cụ thể:

- Đợt 1: Từ ngày 15/3 đến ngày 30/3 hằng năm.

- Đợt 2: Từ ngày 15/8 đến 30/8 hằng năm.

Xem Công văn số 90/STTTT-VP tại đây./.


Nguyễn Thị Lệ Thu