Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025

( Cập nhật lúc: 01/06/2022  )

Với mục tiêu góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về thông tin và truyền thông của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 60/KH-STTTT ngày 27/5/2022 về việc thực hiện Phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 nhằm phát huy sức mạnh, tinh thần đoàn kết, lao động sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân thuộc Sở, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đề ra cho cả giai đoạn và từng năm.

Nội dung thi đua tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm:

1. Triển khai, tổ chức thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới về thông tin và truyền thông đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Phấn đấu hoàn thành sớm, có chất lượng các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới về thông tin và truyền thông, đặc biệt là đối với các xã trong lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh; đối với các xã đã đạt chuẩn tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí để đạt xã chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao.

2. Tiếp tục giúp đỡ xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn triển khai thực hiện và duy trì các tiêu chí xây dựng nông thôn mới về thông tin và truyền thông; hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã.

3. Tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận để các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới, lan tỏa kinh nghiệm, cách làm hay để các địa phương học tập, áp dụng, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới.

Phong trào thi đua được tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm vào năm 2023 để tiếp tục thực hiện và tiến hành tổng kết vào năm 2025.

Đối tượng khen thưởng của phong trào thi đua: Tập thể, cá nhân thuộc Sở Thông tin và Truyền thông có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua, có nhiều đóng góp cho xây dựng nông thôn mới.

Hình thức khen thưởng: Giấy khen của Giám đốc Sở.

Tiêu chuẩn khen thưởng:

* Đối với tập thể:

- Có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền vận động hoặc giúp đỡ có hiệu quả các địa phương trong xây dựng nông thôn mới.

- Hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các văn bản hướng dẫn xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

- Nghiên cứu để tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung kịp thời các văn bản hướng dẫn; hoàn thiện các cơ chế, chính sách; có sáng kiến trong tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới.

- Tham gia hướng dẫn, hỗ trợ có hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương được phân công giúp đỡ xây dựng nông thôn mới (theo phân công của Tỉnh ủy).

* Đối với cá nhân:

- Luôn nỗ lực bám sát cơ sở, tham mưu, đề xuất các cấp có thẩm quyền ban hành, thực hiện cơ chế, chính sách, có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong tổ chức thực hiện hoặc hướng dẫn tháo gỡ khó khăn cho cơ sở đạt hiệu quả rõ rệt, thúc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra.

Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng

* Khen thưởng hàng năm:

Tập thể, cá nhân lập hồ sơ theo thủ tục đơn giản gửi về Hội đồng thi đua – Khen thưởng Sở qua Văn phòng Sở để trình Giám đốc Sở xem xét, quyết định khen thưởng. Thành phần hồ sơ (01 bộ bản chính), gồm:

- Văn bản đề nghị khen thưởng của đơn vị.

- Tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng.

- Biên bản họp xét của đơn vị.

* Khen thưởng sơ kết, tổng kết Phong trào thi đua:

Tập thể, cá nhân lập hồ sơ gửi về Hội đồng thi đua – Khen thưởng Sở qua Văn phòng Sở để trình Giám đốc Sở xem xét, quyết định khen thưởng. Thành phần hồ sơ (01 bộ bản chính), gồm:

- Văn bản đề nghị khen thưởng của đơn vị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng.

- Báo cáo tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng có xác nhận của cấp trình khen (theo mẫu số 07/NĐ-CP Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 Chính phủ, yêu cầu báo cáo thể hiện rõ thành tích của tập thể, cá nhân đáp ứng được tiêu chuẩn khen thưởng).

- Biên bản họp xét của đơn vị.

* Thời gian nộp hồ sơ:

- Hồ sơ khen thưởng hàng năm gửi cùng hồ sơ đề nghị khen thưởng tổng kết năm công tác.

- Hồ sơ khen thưởng sơ kết, tổng kết thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Đối với khen thưởng cấp tỉnh, cấp Nhà nước: Đối tượng, tiêu chuẩn, thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 13/5/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở phổ biến, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện các nội dung của Phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý. Tổ chức thực hiện phong trào thi đua phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế, gắn với thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tổ chức bình xét, đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua./.

Xem Kế hoạch số 60/KH-STTTT tại đây./.


Nguyễn Thị Lệ Thu