Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh Bắc Kạn phát động phong trào thi đua đặc biệt "Bắc Kạn đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19"

( Cập nhật lúc: 17/10/2021  )

Nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 với phương châm “phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài, chống là quan trọng, thường xuyên”; thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: Vừa phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe Nhân dân. Khuyến khích thi đua, sáng tạo, phát huy sáng kiến huy động mọi nguồn lực, đề xuất các giải pháp và biện pháp trên mọi lĩnh vực để đẩy lùi dịch bệnh, hạn chế thiệt hại về người, tài sản; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và tinh thần quốc tế cao đẹp, động viên, lôi cuốn các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân tích cực chủ động tham gia phòng, chống đại dịch COVID-19. Ngày 12/10/2021, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Bắc Kạn đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Kế hoạch đề ra 06 nội dung thi đua trọng tâm và 07 tiêu chí thi đua cụ thể cho các đơn vị từ cấp tỉnh đến cơ sở, trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể.

Thời gian phát động: Từ ngày 15/10/2021.

Hình thức khen thưởng:

- Huân chương Lao động;

- Huân chương Bảo vệ Tổ quốc;

- Huân chương Chiến công;

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh;

- Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Sở Y tế (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn).

Xem chi tiết Kế hoạch số 613/KH-UBND tại đây.

Nguyễn Thị Lệ Thu