Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thi đua, khen thưởng” năm 2023

( Cập nhật lúc: 10/03/2023  )

Thực hiện Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ; Thông tư số 08/2022/TT-BNV ngày 19/9/2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15/11/2019 của Bộ Nội vụ. Ngày 21/02/2023 Sở Nội vụ ban hành Công văn số 215/SNV-TĐKT về việc gửi danh sách, hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thi đua, khen thưởng” năm 2023.

Theo đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, lập hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thi đua, khen thưởng” năm 2023.

Đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương căn cứ theo quy định tại Chương II, Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15/11/2019 và tại Điều 1, Thông tư số 08/2022/TT-BNV ngày 19/9/2022 của Bộ Nội vụ.

Thành phần hồ sơ 02 bộ theo Khoản 7, Điều 1, Thông tư số 08/2022/TT-BNV ngày 15/11/2019 của Bộ Nội vụ) và gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ trước ngày 03 tháng 03 năm 2023.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị liên hệ Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ (số điện thoại 3.870.702) để được hướng dẫn, giải đáp./.

Xem Công văn số 215/SNV-TĐKT; Thông tư số 14/2019/TT-BNV; Thông tư số 08/2022/TT-BNV  tại đây./.  

Nguyễn Thị Lệ Thu
Văn phòng Sở