Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

( Cập nhật lúc: 22/11/2021  )

Nhằm mục đích triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Chỉ thị số 73/CT-BTTTT ngày 25/10/2021 về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, để triển khai các nội dung của Chỉ thị số 19/CT-TTg đạt hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025), Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Ngành đẩy mạnh tổ chức triển khai các phong trào thi đua , tập trung thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Thông tin và Truyền thông đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, “Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới”; đẩy mạnh thi đua thực hiện chuyển đổi số quốc gia một cách toàn diện để xây dựng, phát triển Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số; tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sự phát triển lĩnh vực Bưu chính; Viễn thông; ứng dụng công nghệ thông tin; An toàn, an ninh mạng; Công nghiệp ICT; Báo chí, truyền thông; Kinh tế số.

Cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới trong các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện công tác khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định. Chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp sản xuất. Các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; giới thiệu, tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2021, năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2021 - 2025), Chỉ thị yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Ngành tập trung đẩy mạnh thi đua thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, xây dựng hệ thống pháp luật, các cơ chế chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tạo lập hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho sự phát triển các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc Bộ. Tăng cường công tác thực thi đảm bảo cho pháp luật, cơ chế, chính sách thực sự đi vào cuộc sống, góp phần đưa ngành Thông tin và Truyền thông phát triển nhanh, bền vững. Chỉ thị cũng đề ra các mục tiêu cụ thể thuộc 7 lĩnh vực trọng tâm cần đẩy mạnh tập trung phấn đấu hoàn thành trong quý IV năm 2021.

Xem Chỉ thị số 73/CT-BTTTT tại đây.


Nguyễn Thị Lệ Thu