Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

( Cập nhật lúc: 14/12/2020  )

Ngày 09 tháng 11 năm 2020, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 05/2020/TTBNV bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Thông tư 05/2020/TT-BNV đã bãi bỏ quy định:

"Khi khen thưởng đối với tập thể có tổ chức Đảng, đoàn thể thì tổ chức Đảng, đoàn thể phải được đánh giá "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 09 tháng 11 năm 2020.

Chi tiết thông tư tại đây./..

Nguyễn Thị Lệ Thu