Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định độ mật của tin, tài liệu, vật mang bí mật nhà nước thuộc tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 25/01/2022  )

Ngày 18/01/2022 UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 1493/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh đã bãi bỏ toàn bộ quy định độ mật của tin, tài liệu, vật mang bí mật nhà nước thuộc tỉnh Bắc Kạn được quy định tại Quyết định số 1493/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 01 năm 2022

Xem Quyết định 05/2022/QĐ-UBND tại đây.

Nguyễn Thị Lệ Thu