Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 03 hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG

( Cập nhật lúc: 13/06/2023  )

    Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT ngày 30/5/2023 về việc Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thông tin và truyền thông trong Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025.

    Thông tư này có nội dung hướng dẫn quy định về thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT). Theo đó, địa bàn thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng CNTT là các xã thuộc tiêu chí phân bổ vốn thực hiện Tiểu dự án 10.2 (quy định tại Phụ lục X của Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ) bao gồm: Xã đặc biệt khó khăn (xã khu vực III) và xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn.

    Số lượng điểm hỗ trợ: Mỗi xã thiết lập một điểm. Về yêu cầu cơ bản của điểm hỗ trợ, phải có sẵn nhà kiên cố và hạ tầng; đảm bảo an toàn, an ninh về con người, tài sản, thiết bị; có nguồn điện ổn định. Mỗi điểm hỗ trợ được hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập internet băng rộng theo Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025.

    Các điểm hỗ trợ này thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng CNTT; hỗ trợ cho bà con tiếp cận thông tin về đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước qua mạng internet. Hỗ trợ bà con sử dụng dịch vụ công trực tuyến; học tập, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng sản xuất, phát triển kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật, văn hóa - xã hội, kiến thức về đảm bảo an ninh, trật tự.

    Xem chi tiết Thông tư số 03/2023- TT-BTTTT  tại đâyHoàng Thị Xuyến