Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

( Cập nhật lúc: 08/09/2023  )

Để tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định, ngày 16/8/2023 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5264/UBND-GTCNXD yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt cán bộ, công chức không được tham gia bán hàng đa cấp theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 28, Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP.

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp trên địa bàn theo pháp luật hiện hành, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương có cán bộ, công chức tham gia bán hàng đa cấp (theo danh sách kèm Công văn số 5264/UBND-GTCNXD ngày 16/8/2023 của UBND tỉnh), yêu cầu lãnh đạo đơn vị nhắc nhở, quán triệt các cá nhân tuân thủ, nghiêm túc chấp hành đúng quy định của pháp luật, không được tham gia bán hàng đa cấp.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật. Phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp.

Giao Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn. Thực hiện xác minh, điều tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận được các thông tin về dấu hiệu vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp.

Giao Cục Quản lý thị trường chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất theo vụ việc. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động bán hàng đa cấp, hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp và người tham gia bán hàng đa cấp tại địa phương; kiểm tra hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng sản phẩm đối với các sản phẩm lưu thông trên thị trường và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

Xem Công văn số 5264/UBND-GTCNXD tại đây.

Nguyễn Thị Lệ Thu