Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 04/12/2021  )

Ngày 19/11/2021 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2244/QĐ-UBND về việc công bố danh mục báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn .

Theo đó, UBND tỉnh đã phê duyệt 30 chế độ báo cáo định kỳ được thực hiện trên địa bàn tỉnh, 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/11/2021 và bãi bỏ Quyết định số 1954/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục báo cáo định kỳ tại Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

 Xem Quyết định số 2244/QĐ-UBND tại đây.

Nguyễn Thị Lệ Thu