Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 04/02/2021  )

Ngày 25/12/2020, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Theo đó, lĩnh vực thông tin và truyền thông có 13 dịch vụ NSNN bảo đảm 100% gồm 05 dịch vụ thuộc lĩnh vực báo chí, truyền thông và 8 dịch vụ lĩnh vực CNTT.

Cụ thể, dịch vụ thuộc lĩnh vực báo chí, truyền thông gồm:

1- Thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị;

2-Thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ đảm bảo an ninh - quốc phòng;                           

3-Thông tin tuyên truyền phục vụ tuyên truyền đối ngoại;

4-Thông tin tuyên truyền phục vụ thiếu niên, nhi đồng, người khiếm thính, khiếm thị, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các nhiệm vụ trọng yếu khác phù hợp với từng thời kỳ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

5-Đo lường mức độ tiếp cận, sử dụng thông tin của khán giả phục vụ đánh giá hiệu quả nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, an ninh - quốc phòng, đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội.

Lĩnh vực CNTT có 8 dịch vụ NSNN bảo đảm 100%:

1- Điều phối hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội;

2- Thu thập, phân tích và cảnh báo nguy cơ, sự cố tấn công mạng cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội;

3- Diễn tập phòng chống tấn công mạng đảm bảo an toàn thông tin cho các lĩnh vực quan trọng của Đảng, Nhà nước;

4- Giám sát phòng, chống, ngăn chặn thư rác, tin nhắn rác cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội;

5- Giám sát an toàn thông tin cho các lĩnh vực quan trọng và hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tử;

6- Rà quét, xử lý mã độc cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội;

7- Kiểm tra, đánh giá, phát hiện lỗ hổng bảo mật, điểm yếu an toàn thông tin cho các cơ quan nhà nước;

8- Giám sát an toàn không gian mạng Việt Nam.

Sở Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu trình UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đồng thời, hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở có trách nhiệm thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo danh mục quy định tại Điều 1 Quyết định này đảm bảo chất lượng và sử dụng ngân sách đúng quy định.

Tải tài liệu tại đây./.

Hoàng Thị Bích Thuận