Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn xây dựng tiêu chí thi đua cho các tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý của các đơn vị, địa phương

( Cập nhật lúc: 28/04/2023  )

Nhằm nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 553/SNV-TĐKT ngày 17/4/2023 hướng dẫn xây dựng tiêu chí thi đua cho các tập thể phòng, ban, đơn vị trực thuộc và tương đương (gọi tắt là tập thể nhỏ) và cá nhân thuộc quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương (gọi tắt là các đơn vị).

Căn cứ nhiệm vụ chính trị, đặc điểm tình hình cụ thể của các tập thể nhỏ và vị trí công tác của cá nhân, các đơn vị xây dựng bảng chấm điểm các tiêu chí thi đua cho tập thể nhỏ và cá nhân, trong đó thang điểm chung là 100 điểm gồm các nội dung:

Thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn (60 điểm)

Đối với tập thể phải thể hiện được các tiêu chí chủ yếu sau: Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch công tác năm; Kết quả thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao trong năm; Kịp thời phát hiện và đề xuất xử lý có hiệu quả những vấn đề phát sinh thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đối với cá nhân thì căn cứ theo từng vị trí công tác (lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động) các đơn vị, địa phương xác định các tiêu chí phù hợp trong đó phải thể hiện được một số tiêu chí sau: Kết quả xếp loại năm công tác (mức độ xếp loại hoàn thành nhiệm vụ); Kết quả thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao trong năm; Kịp thời phát hiện và đề xuất xử lý có hiệu quả những vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực được giao phụ trách.

Kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể (15 điểm)

Đối với tập thể phải thể hiện được các tiêu chí chủ yếu sau: Triển khai, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước theo chỉ đạo của cấp trên; Việc chấp hành điều lệ Đảng, chính sách pháp luật của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong tập thể; Việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của công chức, viên chức, người lao động trong tập thể; Việc đăng ký và thực hiện tốt nội dung đã đăng ký về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị của công chức, viên chức, người lao động trong tập thể; Việc tích cực tham gia vào hoạt động của các tổ chức đoàn thể của công chức, viên chức, người lao động trong tập thể.

Đối với cá nhân phải thể hiện được các tiêu chí chủ yếu sau: Không vi phạm Điều lệ Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thực hiện tốt nội dung đã đăng ký về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết, giữ gìn uy tín nội bộ, góp phần xây dựng tập thể vững mạnh; Tích cực tham gia hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

Thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng (15 điểm)

Đối với tập thể phải thể hiện được các tiêu chí chủ yếu sau: Phổ biến và tổ chức thực hiện đầy đủ các phong trào thi đua do cơ quan phát động; Công chức, viên chức, người lao động trong tập thể tích cực tham gia các phong trào thi đua do cơ quan phát động; Lãnh đạo đơn vị (tập thể nhỏ) thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung thi đua do cơ quan phát động gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của tập thể, cá nhân; Thực hiện công tác bình xét khen thưởng theo đúng quy định; Thực hiện tốt việc bình xét, đề xuất tổ chức Đảng ghi danh “Người tốt, việc tốt” làm hạt nhân cho việc xây dựng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến tại cơ quan, đơn vị.

Đối với cá nhân phải thể hiện được các tiêu chí chủ yếu sau: Tích cực tham gia các phong trào thi đua do cơ quan phát động; Tham gia tích cực, có hiệu quả vào việc xây dựng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến của cơ quan, đơn vị.

Điểm thưởng

Điểm thưởng cho tập thể, cá nhân hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác; tham gia tích cực các hoạt động do các cấp, ngành, đoàn thể phát động; có sáng kiến, giải pháp hữu ích áp dụng có hiệu quả trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ và đạt được các thành tích khác trong công tác, học tập và rèn luyện. Căn cứ tình hình thực tế các đơn vị xác định tiêu chí cho phù hợp. Điểm thưởng tối đa không quá 10 điểm.

Lưu ý

Các đơn vị xác định các tiêu chí cụ thể, cơ cấu điểm và phương pháp chấm điểm của từng tiêu chí; có thể bổ sung các tiêu chí theo đặc thù của từng đơn vị, địa phương; phân các tiêu chí lớn thành các tiêu chí nhỏ để việc chấm điểm được chi tiết hơn. Trên cơ sở mức điểm tối đa quy định cho từng tiêu chí, chấm điểm trừ theo mức độ vi phạm; nếu một tiêu chí có nhiều vi phạm phải trừ điểm thì tổng số điểm trừ cũng không nhiều hơn mức điểm tối đa được quy định của tiêu chí đó.

Việc xây dựng thang điểm, phương pháp chấm điểm của từng tiêu chí phải đảm bảo việc chấm điểm đánh giá kết quả thi đua được chính xác, khách quan; các tiêu chí trọng tâm nên có số điểm cao hơn.

Riêng đối với các đơn vị thuộc các khối thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố tiếp tục thực hiện theo Hướng dẫn tại Công văn số 39/SNV-TĐKT ngày 11/01/2022 của Sở Nội vụ.

Chấm điểm và áp dụng kết quả chấm điểm vào xét khen thưởng hằng năm

Căn cứ mức độ đạt được theo các tiêu chí đã được quy định, các tập thể nhỏ, cá nhân tự chấm điểm từng nội dung của Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua. Kết quả điểm do cá nhân tự chấm phải được tập thể nhỏ nơi công tác thống nhất thông qua. Trên cơ sở kết quả chấm điểm và đề xuất khen thưởng của tập thể nhỏ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành họp, xét duyệt số điểm của các tập thể, cá nhân. Tổng số điểm đạt được là căn cứ chủ yếu để đánh giá kết quả thi đua và bình xét khen thưởng hằng năm cho tập thể, cá nhân, thực hiện theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp để đưa vào diện bình xét.

Các cụm, khối thi đua khi bình xét thi đua cuối năm phải lấy kết quả xây dựng bảng chấm điểm thi đua cho tập thể nhỏ, cá nhân của các đơn vị trong cụm, khối làm một trong những tiêu chí để xét tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh hoặc Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tải Công văn số 553/SNV-TĐKT tại đây./.

Nguyễn Thị Lệ Thu