Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Một số văn bản quy định mới của Ban Bí thư TW

( Cập nhật lúc: 05/07/2023  )

     Ban Bí thư vừa qua đã ban hành một số văn bản quy định liên quan đến việc sử dụng cờ Đảng; về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản; về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí.

     Xem chi tiết cụ thể từng văn bản tại các đường link sau:

      Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27/02/2023 về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng;

     Quy định số 100-QĐ/TW, ngày 28/02/2023 về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản;

     Quy định số 101-QĐ/TW, 28/02/2023 về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí.

BBT