Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 30/12/2022  )

Ngày 26/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 52/2022/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn.

Ngày 29/7/2022, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 11/2022/TT-BTTTT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Do đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã ban hành Quyết định số 52/2022/QĐ-UBND52/2022/QĐ-UBND để thay thế Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng Văn hóa - Thông tin được bổ sung thêm cả về chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông từ Trung ương đến địa phương cũng như việc thúc đẩy chuyển đổi số, giao dịch điện tử, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Các sửa đổi, bổ sung chính trong quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số của Sở tại địa phương, cụ thể như sau:

Về chức năng (Điều 1): Bổ sung cụm từ “giao dịch điện tử” và “chuyển đổi số”; cụ thể hóa chức năng quản lý nhà nước về “công nghệ thông tin” thành “công nghiệp công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng” để thống nhất với chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Về nhiệm vụ, quyền hạn (Điều 2) tương ứng với chức năng được làm rõ và bổ sung, các nhiệm vụ và quyền hạn tại khoản 13 (về công nghiệp công nghệ thông tin), khoản 14 (về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số), khoản 15 (về an toàn thông tin mạng).

Về cơ cấu tổ chức: Thông tư số 11/2022/TT-BTTTT ngày 29/7/2022 không quy định về tổ chức và biên chế để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 06/01/2023.


Bế Thị Thanh Hoài