Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sửa đổi, bổ sung khung nhuận bút, thù lao đối với cơ quan báo chí

( Cập nhật lúc: 15/10/2021  )

Ngày 11/10/2021, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút, thù lao trong hoạt động báo chí, xuất bản, thông tin tuyên truyền đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Bắc Kạn quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 21/10/2021.

Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung khung nhuận bút, thù lao trong hoạt động báo chí như sau :

- Nhóm Tin, Trả lời bạn đọc, Tranh: Khung hệ số tối đa mức 4

- Nhóm Ảnh: Khung hệ số tối đa mức 3

- Nhóm Chính luận; Phóng sự; Ký (một kỳ); Bài phỏng vấn; Sáng tác văn học ; Nghiên cứu – Khoa giáo: Khung hệ số tối đa mức 10

- Nhóm Trực tuyến Media; Toạ đàm, giao lưu: Khung hệ số tối đa mức 15

Như vậy, hệ số tối đa để chi trả nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút, thù lao đối với các cơ quan báo chí của tỉnh hiện nay tăng thêm 10% so với quy định tại Quyết đinh số 21/2018 và bằng 30 % mức hệ số tối đa quy định tại Nghị định 18/2014/NĐ-CP về chế độ nhuận bút cho tác phẩm báo chí, xuất bản.

Các cơ quan báo chí có trách nhiệm tự chủ động cân đối hệ số nhuận bút, thù lao, đảm bảo không vượt quá hệ số tối đa được quy định và phù hợp với quỹ nhuận bút của cơ quan báo chí.

Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND

Bế Thị Thanh Hoài