Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND

( Cập nhật lúc: 26/12/2022  )

Ngày 18/10/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn.

(Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/10/2022 và đã đồng gửi các đơn vị, địa phương). Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phốnghiên cứu, triển khai thực hiện theo nội dung Nghị quyết nêu trên.

2. Giao Sở Tài chính theo dõi quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết; đồng thời tham mưu, đề xuất những vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định

Xem chi tiết Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND tại đây.


Hoàng Thị Xuyến