Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải tại cuộc họp chuyên đề về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước

( Cập nhật lúc: 08/06/2021  )

Ngày 07/6/2021, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Thông báo số 223/TB-UBND về việc thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải tại cuộc họp chuyên đề về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Tải tài liệu tại đây./.

BBT