Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông

( Cập nhật lúc: 18/07/2022  )

Để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông và đảm bảo hoạt động cho hệ thống thông tin thống kê ngành Thông tin và Truyền thông, ngày 22/6/2022 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 04/2022/TT-BTTTT quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2022, thay thế Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT ngày 29/6/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông.

Xem Thông tư số 04/2022/TT-BTTTTtại đây.

Nguyễn Thị Lệ Thu