Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp tục hỗ trợ mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

( Cập nhật lúc: 30/12/2021  )

Ngày 24 tháng 12 năm 2021, Bộ Trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 120/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Theo đó, kể từ ngày01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022 mức thu một số lĩnh vực ngành Thông tin và Truyền thông quy định như sau:

- Phí thẩm định nội dung tài liệu để cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 1, Điều 4 Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh (Thông tư số 214/2016/TT-BTC), cụ thể là:

+ Tài liệu in trên giấy: 7.500 đồng/trang quy chuẩn;

+ Tài liệu điện tử dưới dạng đọc: 3.000 đồng/phút;

+ Tài liệu điện tử dưới dạng nghe, nhìn: 13.500 đồng/phút

- Lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh: bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 2, Điều 4 Thông tư số 214/2016/TT-BTC, cụ thểlà 25.000 đồng/hồ sơ

- Lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh : bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 214/2016/TT-BTC .

- Phí sử dụng tần số vô tuyến điện đối với nghiệp vụ di động mặt đất (Mạng viễn thông di động mặt đất nhắn tin dùng riêng và Mạng viễn thông dùng riêng sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động, mạng viễn thông di động mặt đất trung kế): bằng 80% mức thu phí quy định tại điểm 3.1, điểm 3.2 khoản 3 Mục II Phần B Biểu mức thu lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện ban hành kèm theo Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện.

Hiện nay, tại tỉnh Bắc Kạn, Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thực hiện giải quyết thủ tục Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh và Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, do đó, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đề nghị cấp giấy phép căn cứ quy định mức thu này để tổ chức thực hiện.

Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại Biểu nêu trên thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc và các Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

Bế Thị Thanh Hoài