Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

( Cập nhật lúc: 12/12/2021  )

Ngày 03/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Với mục đích bảo đảm an toàn thông tin mạng nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi gây mất an toàn thông tin mạng và bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình  ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị,  Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Quy chế gồm 04 chương và 16 Điều. trong đó quy định chủ yếu các biện pháp đảm bảo an an toàn trong Quản lý đăng nhập, truy nhập hệ thống thông tin,  đảm bảo an an toàn trong Phòng, chống phần mềm độc hại, trong Sao lưu dữ liệu dự phòng và Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng. Đồng thời quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và các cá nhân cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hệ thống thông tin do Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai hoặc có liên quan.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 13/12/2021

Xem toàn bộ văn bản tại đây./.

Bế Thị Thanh Hoài