Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023

( Cập nhật lúc: 26/09/2023  )

Ngày 21/9/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 631/KH-UBND tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

Mục đích của kế hoạch: Thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Ngày Pháp luật Việt Nam), đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật; tạo sức lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, góp phần thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII và pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; tạo sự đồng thuận, niềm tin của Nhân dân vào các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh: Tham mưu UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 theo chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo hiệu quả.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền phổ biến hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, gắn với việc thực hiện Chương trình phối hợp số 06-CTrPH/BTGTU-HĐND-UBND ngày 29/3/2023 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm năm 2023; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn: Tăng cường thời lượng, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam…

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh: Chủ động triển khai thực hiện kế hoạch tại cơ quan, đơn vị mình. Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tìm hiểu pháp luật trong các lĩnh vực thuộc nhiệm vụ chuyên môn và pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động bằng hình thức phù hợp. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo đánh giá việc tổ chức triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam trong phạm vi mình quản lý.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị, xã hội, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh hướng dẫn, tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong đơn vị, tổ chức trực thuộc; tích cực vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân nghiêm chỉnh tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; tham gia xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân.

UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn: Tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nambằng hình thức phù hợp, gắn với các phong trào ở địa phương, cơ sở; xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao./.

Lường Xuyến