Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện Quy chế hoạt động giám sát của Quốc hội, ngày 17/4/2023, Tổng Thư ký Quốc hội đã ban hành Công văn số 2198/TTKQH-GS về việc Kế hoạch giám sát của các cơ quan của Quốc hội tại địa phương năm 2023.


Nhằm nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 553/SNV-TĐKT ngày 17/4/2023 hướng dẫn xây dựng tiêu chí thi đua cho các tập thể phòng, ban, đơn vị trực thuộc và tương đương (gọi tắt là tập thể nhỏ) và cá nhân thuộc quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương (gọi tắt là các đơn vị).


Trong thời gian qua, việc chấp hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tương đối nghiêm túc và dần đi vào nền nếp.


Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình vừa ký ban hành Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 về việc ban hành Quy định xét, công nhận sáng kiến, đề tài khoa học và công nghệ; xét, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài khoa học và công nghệ của các cá nhân để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.


Ngày 19/4/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành công điện số 280/CĐ-TTg gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương.


Quy định này có 26 điều, nêu chi tiết, cụ thể, toàn diện về quy cách cờ Đảng; đối tượng sử dụng cờ Đảng; thời gian treo cờ Đảng; nguyên tắc sử dụng; cách thức sử dụng cờ đảng; các hành vi nghiêm cấm; thu hồi và thay thế; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương…


Thực hiện Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 16/3/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về thực hiện Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn


Ngày 26/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 52/2022/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn.


Ngày 18/10/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn.

12345