Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền (lần 01 tháng 6 năm 2023)

Ngày 02/6/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Văn bản số 694/STTTT-TTBCXB về việc cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền (lần 01 tháng 6 năm 2023)

Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023.

Ngày 25/5/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-BTTTT về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023

Thông cáo báo chi về ưu đãi phí, lệ phí đăng ký, duy trì sử dụng tên miền .vn

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Ưu đãi phí, lệ phí đăng ký, duy trì sử dụng tên miền “.vn” tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trong các hoạt động kinh tế số, xã hội số

Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với...

Thực hiện Công văn số 4817/VPCP-QHĐP ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ nông dân, phục hồi phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, Ngày 26/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành kế...

Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với...

Ngày 14/5/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Cụ thể như sau:

CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC

Của Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức

Sở Thông tin và Truyền thông

3 THÔNG

- Chủ nghĩa Mác-Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước.

- Chuyên môn nghiệp vụ.

4 TIN

- Sự lãnh đạo của Đảng.

- Chủ nghĩa xã hội.

- Năng lực bản thân.

- Đồng chí, đồng nghiệp.

5 THÀNH

- Cán bộ giỏi.

- Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn.

- Cơ quan văn hóa.

- Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

- Khối đoàn kết thống nhất.

Cải cách hành chính
Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Đoàn Khối Kinh tế - Kỹ thuật bàn giao công trình sân chơi thiếu nhi tại xã Yên...

Hưởng ứng Chương trình tình nguyện hè và Tết Thiếu nhi 2023, ngày 1/6/2023, Đoàn Khối Kinh tế - Kỹ thuật phối hợp với Đoàn CCQ tỉnh Bắc Kạn tổ chức bàn giao công trình sân chơi trẻ em cho Đoàn thanh niên xã Yên Cư, huyện Chợ Mới và trao tặng quà cho...

An toàn thông tin mạng

Phấn đấu đến 2025, 100% sinh viên được phổ biến kỹ năng đảm bảo an toàn thông...

Ngày 23/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1907/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025".

Thi đua - Khen thưởng

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua...

Để góp phần thực hiện thắng lợi hai sứ mệnh quan trọng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng giao cho ngành Thông tin và Truyền thông “Thúc đẩy chuyển đổi số; đánh thức sức mạnh nội sinh, đánh thức khát vọng dân tộc để mọi người dân Việt Nam cùng hướng...

Tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”cho các tập thể có thành tích xuất...

Ngày 20/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình đã ký Quyết định số 424/QĐ-UBND tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”cho 96 tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện...

Để kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác tham mưu triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; phát hiện, cổ vũ, động viên, tuyên truyền, nhân rộng...