Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu...

Ngày 06/5/2021 Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh ban hành Hướng dẫn số 04-HD/ĐU về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng(Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm...

Ngày 25 tháng 3 năm 2021, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 08 - KH/BTCTW về việc Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng(Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021

Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh

Ngày 05 tháng 5 năm 2021 Cục Thông tin cơ sở ban hành Công văn số 265/TTCS-TT về việc tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh

Định hướng tuyên truyền lần 01 tháng 5 năm 2021

Ngày 29/4/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 558/STTTT-TTBCXB về việc cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền lần 01 tháng 5 năm 2021

Thanh tra việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang/Cổng...

Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2021, Ngày 01/4/2021, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 24/QĐ-STTTT thanh tra việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang/Cổng Thông tin điện tử của các cơ...

CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC

Của Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức

Sở Thông tin và Truyền thông

3 THÔNG

- Chủ nghĩa Mác-Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước.

- Chuyên môn nghiệp vụ.

4 TIN

- Sự lãnh đạo của Đảng.

- Chủ nghĩa xã hội.

- Năng lực bản thân.

- Đồng chí, đồng nghiệp.

5 THÀNH

- Cán bộ giỏi.

- Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn.

- Cơ quan văn hóa.

- Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

- Khối đoàn kết thống nhất.

Thông tin-Báo chí-Xuất Bản

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng(Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm...

Ngày 25 tháng 3 năm 2021, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 08 - KH/BTCTW về việc Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng(Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021

Công nghệ thông tin

UBND tỉnh công bố kết quả xếp hạng và đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện...

Ngày 21 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 527/QĐ-UBND về việc công bố kết quả xếp hạng và đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh Bắc Kạn năm 2020. Kết quả nhằm đánh giá mức độ ứng dụngcông nghệ...

An toàn thông tin mạng

Phấn đấu đến 2025, 100% sinh viên được phổ biến kỹ năng đảm bảo an toàn thông...

Ngày 23/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1907/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025".

Thi đua - Khen thưởng

Thưởng vật chất bằng tiền cho các cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao...

Ngày 07/4/2021 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn ký ban hành Quyết định số 458/QĐ-UBND về việc thưởng vật chất bằng tiền cho các cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động.

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh...

Ngày 23/4/2021 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn ký ban hành Quyết định số 537/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho 25 tập thể và 19 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó,...

Phát động đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và...

Ngày 03/3/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 271/KH-STTTT về việc phát động đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 với chủ đề "Cán bộ, công chức, viên chức,...