Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thanh tra việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng...

Từ năm 2012 đến nay, ngay sau khi Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước...

Ban Cơ yếu Chính phủ bổ sung dòng thiết bị lưu khóa bí mật PKI Token Bit4ID

Từ tháng 5/2021, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin – Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai bổ sung 01 dòng thiết bị lưu khóa bí mật PKI Token trong hoạt động cung cấp chứng thư số chuyên dùng Chính phủ phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước. Thiết bị có...

Sở Tư pháp phát huy vai trò Cổng TTĐT trong việc cung cấp thông tin và đăng tải...

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021. Sở Tư pháp đã rà soát, thống kê, lập Danh mục các văn bản...

BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VỚI SỨ MỆNH TRUYỀN CẢM HỨNG YÊU NƯỚC

Ngày 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Chuyên đề toàn khóa có chủ đề...

Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 (tuần 3 tháng 6)

Ngày 18/6/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 907/STTTT-TTBCXB về việc cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 (tuần 3 tháng 6)

CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC

Của Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức

Sở Thông tin và Truyền thông

3 THÔNG

- Chủ nghĩa Mác-Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước.

- Chuyên môn nghiệp vụ.

4 TIN

- Sự lãnh đạo của Đảng.

- Chủ nghĩa xã hội.

- Năng lực bản thân.

- Đồng chí, đồng nghiệp.

5 THÀNH

- Cán bộ giỏi.

- Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn.

- Cơ quan văn hóa.

- Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

- Khối đoàn kết thống nhất.

Thông tin-Báo chí-Xuất Bản

Sở Tư pháp phát huy vai trò Cổng TTĐT trong việc cung cấp thông tin và đăng tải...

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021. Sở Tư pháp đã rà soát, thống kê, lập Danh mục các văn bản...

Công nghệ thông tin

Ban Cơ yếu Chính phủ bổ sung dòng thiết bị lưu khóa bí mật PKI Token Bit4ID

Từ tháng 5/2021, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin – Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai bổ sung 01 dòng thiết bị lưu khóa bí mật PKI Token trong hoạt động cung cấp chứng thư số chuyên dùng Chính phủ phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước. Thiết bị có...

An toàn thông tin mạng

Phấn đấu đến 2025, 100% sinh viên được phổ biến kỹ năng đảm bảo an toàn thông...

Ngày 23/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1907/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025".

Thi đua - Khen thưởng

Triển khai Hướng dẫn số 1248/HD-BTĐKT ngày 26/5/2021 của Ban Thi đua - Khen...

Ngày 26/5/2021, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành Hướng dẫn số 1248/HD-BTĐKT hướng dẫn công tác khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Khối Văn hóa – Xã hội sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2021

Ngày 10/6/2021, Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Minh- Trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh,...

Thưởng vật chất bằng tiền cho các cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao...

Ngày 07/4/2021 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn ký ban hành Quyết định số 458/QĐ-UBND về việc thưởng vật chất bằng tiền cho các cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động.