Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng hợp nội dung tuyên truyền về Covid-19 từ ngày 14/01/2022 đến ngày...

Ngày 21/01/2022, Tiểu ban Truyền thông phòng chống dịch Covid-19 ban hành Công văn số 10/CCTT-TBTT về việc Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (từ 14/01 đến 21/01/2021)

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2021-2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN...

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ban hành Quyết định số 2222/QĐTTg phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Quy định về Mạng bưu chính phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước

Ngày 18/12/2021, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg về Mạng bưu chính phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước

Tổng hợp nội dung tuyên truyền về Covid-19 từ ngày 07/01/2022 đến ngày...

Ngày 14/01/2022, Tiểu ban Truyền thông phòng chống dịch Covid-19 ban hành Công văn số 08/CCTT-TBTT về việc Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (từ 07/01 đến 13/01/2021)

Hội nghị cán bộ, công chức của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2022

Sáng ngày 14 tháng 01 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022. Đồng chí Lô Quang Tuyến – PGĐ, Chủ tịch công đoàn Sở và đồng chí Hà Văn Tiến - Giám đốc Sở đồng chủ trì Hội nghị cùng toàn thể cán bộ, công...

CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC

Của Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức

Sở Thông tin và Truyền thông

3 THÔNG

- Chủ nghĩa Mác-Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước.

- Chuyên môn nghiệp vụ.

4 TIN

- Sự lãnh đạo của Đảng.

- Chủ nghĩa xã hội.

- Năng lực bản thân.

- Đồng chí, đồng nghiệp.

5 THÀNH

- Cán bộ giỏi.

- Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn.

- Cơ quan văn hóa.

- Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

- Khối đoàn kết thống nhất.

Thanh tra

Khuyến cáo tổ chức, cá nhân lựa chọn lịch năm 2022

Nhân dịp chuẩn bị đón năm mới tết Nhân Dần năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, các tổ chức, cá nhân đang bày bán các loại lịch năm 2022, bao gồm: Lịch blốc, lịch để bàn, lịch túi,.....Nắm bắt được tâm lý và thị hiếu của người tiêu dùng, một số đơn...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Hội nghị cán bộ, công chức của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2022

Sáng ngày 14 tháng 01 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022. Đồng chí Lô Quang Tuyến – PGĐ, Chủ tịch công đoàn Sở và đồng chí Hà Văn Tiến - Giám đốc Sở đồng chủ trì Hội nghị cùng toàn thể cán bộ, công...

An toàn thông tin mạng

Phấn đấu đến 2025, 100% sinh viên được phổ biến kỹ năng đảm bảo an toàn thông...

Ngày 23/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1907/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025".

Thi đua - Khen thưởng

Quyết định tặng danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc...

Ngày 31/12/2021, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ký ban hành Quyết định số 185/QĐ-STTTT về việc tặng danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021

Hướng dẫn khen thưởng kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn

Để thiết thực chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn và động viên, ghi nhận thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân điển hình có đóng góp tiêu biểu, xuất sắc trong 25 năm xây dựng, phát triển tỉnh Bắc Kạn. Ngày 29/11/2021, Ban Thi...

UBND tỉnh Bắc Kạn phát động phong trào thi đua đặc biệt "Bắc Kạn đoàn kết,...

Nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 với phương châm “phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài, chống là quan trọng, thường xuyên”; thực hiện thắng lợi “mục tiêu...